Lider în formare

Curs Manager de Proiect - COD COR: 241919

OBIECTIVE ŞI PROFIL

În sens larg, managementul de proiect implică responsabilitatea realizării şi implementării proiectelor la nivel operaţional.

Sarcinile care îi revin Managerului de Proiect nu pot fi complet separate de funcţiile de management organizaţional sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării. Cercetarea şi literatura indică o serie de domenii funcţionale care sunt componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect la acest nivel precum:

 • Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
 • Stabilirea specificaţiilor proiectului
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
 • Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
 • Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
 • Estimarea şi bugetarea costurilor
 • Estimarea şi asigurarea resurselor
 • Gestionarea şi controlul utilizării resurselor
 • Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor
 • Managementul contractelor
 • Managementul financiar al proiectului
 • Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor
 • Urmărirea şi controlul riscurilor
 • Selectarea şi managementul echipei de proiect
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
 • Managementul implementării

Competenţele Managerului de Proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresu lui proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).

Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.

Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implem entează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii, guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare, etc).

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Manager de Proiect, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe.

Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 60 de ore, dintre care 20 ore de pregătire teoretică (sesiuni "face to face" cu trainerul) şi 40 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării temelor, proiectelor şi studiului individual.

Competenţele specifice ce vor fi dobândite sunt :

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calităţii proiectului

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două. Evaluarea pe parcurs urmărește participarea activă a cursantului la discuțiile de grup, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.