Lider în formare

Curs Auditor de Mediu - COD COR: 242305

OBIECTIVE ŞI PROFIL

Auditorul de Mediu cunoaște legislaţia, reglementările de mediu și tehnologiile de specialitate din domeniu pentru realizarea unui audit complex.

Auditorul de mediu este specialistul care dovedește:

 • Comunicare interpersonală bună prin stabilirea relațiilor de comunicare cu factorii implicați, prin preluarea și transmiterea informațiilor și prin inițierea și conducerea discuțiilor.
 • Muncă în echipă prin identificarea rolului specific în cadrul echipei a fiecărui membru, a responsabilităților care decurg din aceasta și prin implicare.
 • Organizarea desfășurării auditului de mediu prin contractarea și stabilirea tipului, domeniului și criteriilor pentru audit (standardele 14000 și 19011)
 • Perfecționare profesională care se realizează, într-o primă etapă, prin identificarea necesarului de instruire și autoinstruire și în etapa a doua, prin formarea profesională
 • Planificarea auditului de mediu prin identificarea activităților necesare organizării și desfășurării auditului, identificarea metodelor și procedurilor de lucru, stabilirea și alocarea resurselor (timpul de audit în zile și ore, echipa și responsabilitățile în echipă) și planificarea auditului (elaborarea planului de audit și pregătirea documentelor de audit și a list elor de verificări)
 • Analiza preliminară a documentației pe baza documentelor supuse examinării (cerințele standardului ISO 14001) și identificarea și formularea conformității sau neconformității
 • Completarea documentelor de lucru prin identificarea documentelor și a datelor necesare și întocmirea și completarea documentelor necesare desfășurării auditului, garantând confidențialitatea datelor.
 • Întocmirea rapoartelor, ceea ce presupune stabilirea conținutului, elaborarea raportului de examinare a documentelor, difuzarea și susținerea raportului.
 • Coordonarea echipei de audit, prin stabilirea și distribuirea responsabilităților în cadrul echipei de audit, precum și instruirea membrilor echipei de audit.
 • Realizarea auditului de mediu prin identificarea surselor de informații, colectarea și examinarea dovezilor de audit, stabilirea și formularea constatărilor auditului, evaluarea conformării organizației auditate și a implementării sistemului de management de mediu și aprecierea eficacității sistemului de management de mediu.

Cursul urmăreşte dobândirea acestor competențe și abilităţi necesare pentru a putea derula un audit de mediu și a formula constatările într-un raport concis și complet.

Programul de perfecţionare pentru ocupaţia de Auditor de Mediu se adresează tuturor celor interesaţi să devină persoane autorizate pentru implementarea sistemului de management de mediu dintr-o companie sau pentru a realiza audit.

METODOLOGIE

În urma examinării de la sfârşitul programului, cursanţii vor obţine Certificatul de Absolvire al cursului de perfecţionare pentru ocupaţia Auditor de Mediu, eliberat de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tinererului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanşe.

Certificatul este însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite.

PROGRAM ŞI COMPETENŢE OBŢINUTE

Cursul are o durată totală de 40 de ore, dintre care 10 ore de pregătire teoretică (sesiuni „face to face‟ cu trainerul) şi 30 de ore de pregătire practică, dedicată rezolvării temelor, proiectelor şi studiului individual.

Programul este organizat în două module:

 • Coordonarea activității de audit
 • Organizarea și gestionarea activităților de audit

Competenţele specifice obţinute vor fi:

 • Comunicarea interpersonală
 • Munca în echipă
 • Organizarea desfășurării auditului de mediu
 • Perfecționarea profesională
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminară a documentației
 • Completarea documentelor de lucru
 • Întocmirea rapoartelor
 • Coordonarea echipei de audit
 • Realizarea auditului de mediu

Evaluarea programului se va realiza atât pe parcurs, cât și la finalul cursului, nota finală reprezentând media generală a celor două.

Evaluarea pe parcurs constă în 3 evaluări intermediare (prin teste de evaluare, chestionare, completare documente specifice) și evaluare continuă orală, iar verificarea finală, care se va desfășura în prezența unei comisii CNFPA, presupune examinarea printr-un test grilă și prezentarea unui proiect.